Grace United Methodist Church
Sunday, November 18, 2018
Valley Stream, New York