Grace United Methodist Church
Sunday, November 28, 2021
Valley Stream, New York