Grace United Methodist Church
Friday, November 15, 2019
Valley Stream, New York